Hansen's Chinese 5H Weebly Portfolio

有朋自远方来,不亦悦乎

有朋自遠方來,不亦悅乎
Yǒupéng zì yuǎnfāng lái, bù yì yuè hu
When a friend visits from afar, it is a very happy time.
-Roger Shen

三人行,必有我师

三人行,必有我師
Sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī

In a group of three people, there will always be one person I can learn from.
-Hansen Qian

见贤思齐焉,见不贤而内自省也

見賢思齊焉,見不賢而內自省也
jiàn xián sī qí yān jiàn bù xián ér nèi zì xĭng yĕ

Learn good things from good people, renounce bad things from bad people.
-Kevin Pan

不闻不若闻之 闻之不若见之见之不若知之 知之不若行之 学至于行之而止矣

不聞不若聞之聞之不若見之見之不若知之知之不若行之學至於行之而止矣
Bù wén bù ruò wén zhī wén zhī bù ruò jiàn zhī jiàn zhī bù ruò zhīzhīzhī zhī bù ruò xíng zhī xué zhìyú xíng zhī ér zhǐ yǐ.

Hearing, seeing, knowing, and doing things are better than not doing them. You can only understand something by trying it yourself.
-Jimmy Zheng

学而不思则罔,思而不学则殆

學而不思則罔,思而不學則殆
xué ér bù sī zé wăng, sī ér bù xué zé dài

He who learns but does not think, is lost. He who thinks but does not learn is in great danger.
-Amanda Wu

己所不欲,勿施于人

己所不欲,勿施於人
Jǐ suǒ bù yù, wù shī yú rén
What you do not wish for yourself, do not do to others.
-Caroline White

人莫不饮食也。鲜能知味也

人莫不飲食也。鮮能知味也
Rén mòbù yǐnshí yě. Xiān néng zhīwèi yě
Everyone consumes food and drink, but only a few taste and appreciate it.
-Eric Wang

工欲善其事﹐必先利其器

工欲善其事﹐必先利其器
Gōng yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì

People must prepare in order to do a job well.
-Denise Lin